(1)
یوسفی ه. اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021.