(1)
منتظری ا. تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 26-37.