(1)
ربانی ن. نقد یا نفی ایدئولوژی. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 16-25.