[1]
فراهانی ع. 2021. رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو. ژورنال ایران آکادمیا. 7 (آوریل 2021), 32–40.