[1]
عمران ا. و معینی م.ر. 2021. اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال . ژورنال ایران آکادمیا. 7 (آوریل 2021), 42–53.