[1]
عباسی ب. 2021. مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو. ژورنال ایران آکادمیا. 7 (آوریل 2021), 20–31.