[1]
خاکی‌نژاد ر. 2021. درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید. ژورنال ایران آکادمیا. 8 (اکتبر 2021), 8–15.