[1]
میری آشتیانی ه. 2021. آثار و اندیشه‌های هوشنگ پورکریم. ژورنال ایران آکادمیا. 8 (اکتبر 2021).