[1]
رضایی ع. 2021. اسلامیسم، جنبشی جماعت‌گرا. ژورنال ایران آکادمیا. 8 (اکتبر 2021), 78–87.