[1]
ورنت آ., آذرپناه س. و مکتوم م. 2021. هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی. ژورنال ایران آکادمیا. 8 (اکتبر 2021), 52–76.