[1]
یوسفی ه. 2021. اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن . ژورنال ایران آکادمیا. 8 (اکتبر 2021).