[1]
منتظری ا. 2021. تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب . ژورنال ایران آکادمیا. 8 (اکتبر 2021), 26–37.