ژورنال آزادی اندیشه https://journals.iranacademia.com/FTJ <p><strong>ژورنال آزادی اندیشه</strong>، ژورنال رسمی <a href="https://azadiandisheh.com/" target="_blank" rel="noopener">انجمن آزادی اندیشه</a> است. نسخه‌های چاپی و آنلاین ژورنال، که یک دوفصل‌نامه دوزبانه است، دوشماره در سال به انتشار می‌رسند.</p> <p>ژورنال آزادی اندیشه ارگان‌ «انجمن» است و زیر نظر <a href="https://journals.iranacademia.com/FTJ/about/editorialTeam">شورای دبیران</a> فعالیت کرده و توسط <a href="https://publication.iranacademia.com/" target="_blank" rel="noopener">انتشارات ایران آکادمیا</a> منتشر می‌شود.</p> <p>این ژورنال از خرداد۱۳۹۴ تا خرداد ۱۴۰۰، <a href="https://azadiandisheh.com/%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87/" target="_blank" rel="noopener">۱۰ شماره منتشر کرده است</a> و از خرداد۱۴۰۰ سیستم نشر آنلاین و چاپی خود را با معیارهای تماما معتبر علمی و همچنین ویژگی‌های نشر دیجیتال به روز کرده، و با ساختار یک ژورنال دوزبانه علمی با دسترسی باز، به کار خود ادامه می‌دهد. <br /><a href="https://journals.iranacademia.com/FTJ/about">بیشتر بخوانید...</a></p> fa-IR contact@azadiandisheh.com (The Freedom of Thought Journal Management) contact@iranacademia.education (Technical Support Contact of FTJ) Thu, 15 Jun 2023 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.6 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60