پیوندی سعید. 2020. «علم، قدرت و نابرابری‌های جنسیتی». ژورنال آزادی اندیشه, ش 10 (دسامبر):17-52. https://journals.iranacademia.com/FTJ/article/view/8.