توحیدی نیره. 2020. «مریم میرزاخانی: طرد کلیشه‌های جنسیتی در پرتو علم». ژورنال آزادی اندیشه, ش 10 (دسامبر):183-206. https://journals.iranacademia.com/FTJ/article/view/15.