اشرف احمد. 2022. «سه دیدار با هویت ایرانی». ژورنال آزادی اندیشه, ش 11 (آوریل):65-76. https://doi.org/10.53895/ZTIH6923.