آذرپناه سایه, و مکتوم مائده. 2022. «مواجههٔ مسئله‌آفرینِ ‘ما’ با دیگری: یک رؤیا و چند تفسیر». ژورنال آزادی اندیشه, ش 11 (آوریل):45-64. https://doi.org/10.53895/DPJS1022.