پیوندی سعید, و نادر یاسمین. 2020. «زنانه شدن آموزش عالی در ایران: تناقض‌ها و پیچیدگی‌ها». ژورنال آزادی اندیشه, ش 10 (دسامبر):153-82. https://journals.iranacademia.com/FTJ/article/view/14.