حسین‌زاده فاطمه. 2020. «جنسیت، علم و فمینیسم در مکزیک». ژورنال آزادی اندیشه, ش 10 (دسامبر):79-132. https://journals.iranacademia.com/FTJ/article/view/13.