توحیدی نیره. 2020. «تفاوت‌های جنسی در انگیزه پیشرفت علمی/حرفه‌ای پسران و دختران ایرانی». ژورنال آزادی اندیشه, ش 10 (ژوئیه):53-78. https://journals.iranacademia.com/FTJ/article/view/11.